Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Cennik usług

Cennik usług-pobierz


Cennik netto najmu samochodów i jednostek sprzętowych:

 

L.p. nazwa jednostki Cena netto obowiązująca
od godz. 7:00 do 15:00
Cena netto obowiązująca
od godz. 15:00 do 7:00 oraz
w dni wolne od pracy
 
1 CITROEN Jumpy - osob. [km] 3,30 4,50 zł/km
2 Renault MASCOTT- [km] 3,20 4,50 zł/km
3 Renault MASCOTT - [h] 128,00 180,00 zł/h
4 Koparki- [h] 95,00 161,00 zł/km
5 Cappellotto - [km] 9,80 11,20 zł/h
6 Cappellotto - [h] 392,00 448,00 zł/km
7 Renault - SW7 [km] 4,40 6,90 zł/km
8 Renault - SW7 [h] 176,00 276,00 zł/h
9 CASE - minikoparka [h] 64,00 128,00 zł/km
10 CITROEN BERLINGO - [km] 2,40 3,60 zł/h
11 IVECO Spec. – [km] 6,70 9,50 zł/km
12 IVECO Spec. – [h] 268,00 380,00 zł/h
13 MAN wywrotka - [km] 5,60 6,90 zł/h
14 MAN wywrotka - [h] 224,00 276,00 zł/h
15 DAF ciężarowy - [km] 5,50 6,80 zł/km
16 DAF ciężarowy - [h] 220,00 272,00 zł/km
17 ISUZU - wynajem 1,30 1,50 zł/h
18 Renault - cysterna [km] 6,10 7,50 zł/km
19 Renault - cysterna [h] 244,00 300,00

zł/h

20 MAN Vuco - [km] 6,90 8,30 zł/km
21 MAN Vuko - [h] 276,00 332,00 zł/h
22 STAR 200 2,90 4,20 zł/km


W przypadku wynajmu sprzętu wymienionego powyżej osobno zostaje naliczona stawka za przejazd zgodnie z ceną za kilometr oraz za pracę sprzętu zamontowanego na samochodzie zgodnie ze stawką godzinową.


Zryczałtowana cena* transportu wody (wraz z wodą) na cele spożywcze terenie Miasta
Nowego Sącza samochodem Renault - cysterna wynosi:

 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00:                                                    123,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy:    143,00 zł/netto

Zryczałtowana cena* transportu wody (wraz z wodą) na cele inne niż spożywcze (np. napełnianie basenów) na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem Renault - cysterna wynosi:
 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00:                                                    185,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy:    215,00 zł/netto

 

Cennik usług wykonywanych przez Dział monitoringu i zarządzania systemem wod - kan


 1. Telewizyjna inspekcja kanalizacji


KAMEROWÓZ  Mercedes-Benz

L.p. usługa cena netto  
1 Średnia opłata za godzinę pracy urządzenia wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości poniżej 15 m 185,00-232,00
2 Średnia opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości od 15 - 100 m 12,00
3 Średnia opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości od 100 - 1000m 8,00-10,00
4 Średnia opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości powyżej 1000m do negocjacji
5 Opłata za postój sprzętu wynikający z winy zleceniodawcy 100,00 zł/h
6 Opłata za dojazd powyżej 10 km    5,80 zł/km

 

 1. Roboczogodzina elektryka w Dziele monitoringu i zarządzania systemem wod - kan: 53,00 zł/netto/h
 2. Opłata za czynności związane z użyciem wykrywacza przecieków ( do opłaty należy doliczyć koszty osobowe oraz koszty transportu wynikające z rzeczywistego czasu wykonania usługi): 50,00 zł/netto/h
 • Dodatkowa opłata za dojazd do klienta : 2,50 zł/netto/km

 


Cennik usług wykonywanych przez Dział Sprzedaży
 

 1. Opłata za czynności wykonywane na wniosek Usługobiorcy, wykraczające poza normalną eksploatację sieci (montaż i demontaż wodomierza, plombowanie wodomierza przy zerwaniu plomby, zamykanie i otwieranie wody na przyłączu): 25,00 zł/netto
 2. Opłata za czynności związane z wymianą wodomierza uszkodzonego z winy klienta, rozmrożenie w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia wodomierza przed działaniem niskich temperatur oraz kradzieży: 25,00zł/netto
      (do kosztu usługi należy doliczyć koszt wodomierza, oraz materiały instalacyjne które uległy zniszczeniu)
 1. Opłata za czynności wykonywane na wniosek Usługobiorcy związane z  wymianą wodomierza: 50,00 zł/netto (do kosztu usługi należy doliczyć koszt wodomierza, oraz materiały instalacyjne niezbędne do wykonania usługi)
 2. Opłata za czynności wykonywane na wniosek Usługobiorcy związane z wymianą wodomierza w celu ekspertyzy: 66,00 zł/netto (do kosztu usługi należy doliczyć cenę za ekspertyzę wodomierza )
 3. Zryczałtowana opłata dotycząca  rozliczenia poza wodomierzem głównym, związana z odczytem i rozliczeniem: 3,57 zł/netto
 • dodatkowa opłata za dojazd do klienta: 2,50 zł/netto/km
 • ustala się dwustronne plombowanie wodomierza
 
 

Cennik usług wykonywanych przez Zakład Sieci Wod –Kan 
 
 1. Zryczałtowana opłata stała wraz z dojazdem pracownika technicznego Zakładu Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnego w związku z pobieraniem opłat stałych na terenie miasta Nowego Sącza i Starego Sącza (odbiory): 60,00 zł/netto/h
 2. Zryczałtowana opłata stała wraz z dojazdem   pracownika technicznego Zakładu Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnego w związku z pobieraniem opłat stałych na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna (odbiory): 86,00 zł/netto/h
 3. Roboczogodzina pracownika fizycznego w Zakładzie Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnym: 38,00 zł/netto/h
 4. Opłata dotycząca konsultacji i porad technicznych pracownika fizycznego w Zakładzie Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnym: 29,00 zł/netto
 5. Zryczałtowany koszt wyłączenia sieci rozdzielczej: 745,00 zł/netto
 6. Zryczałtowany koszt wyłączenia magistrali: 1961,00 zł/netto
 7. Zryczałtowany koszt trwałego odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego: 3408,00 zł/netto
 
 
 

Cennik usług  w związku z pobieraniem opłat za usługi związane z wydawaniem warunków przyłączeniowych i uzgodnieniami dokumentacji technicznej
 
 1. Opłata za wydanie opinii o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej oraz za wydanie warunków technicznych przyłączenia: 60 zł/netto/szt.
 
Opłata naliczana jest niezależnie od liczby i rodzaju planowanych przyłączy dla pojedynczej działki lub kilku działek łącznie pod warunkiem, że działki objęte wnioskiem bezpośrednio ze sobą graniczą. Opłatę powyższą należy uiścić przed złożeniem wniosku do rozpatrzenia, a kopię potwierdzenia wpłaty dołączyć do składanych dokumentów.
 
 1. Opłata za uzgodnienie projektu podłączenia wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej:
  60 zł/netto/szt.
 
Opłata naliczana jest niezależnie do każdego projektowanego podłączenia wodociągowego i kanalizacyjnego składanego do uzgodnienia w ramach jednego opracowania i nie jest uzależniona od jego długości. Opłata dotyczy projektów podłączeń indywidualnych i zbiorowych oraz projektów sieci z przyłączami.
 
 1. Opłata za uzgodnienie projektu sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej:
 • stała naliczana do pierwszych 100 m uzgadnianej sieci: 150 zł/netto/szt.
 • za każde kolejne rozpoczęte 100m sieci objętej opracowaniem: 60 zł/netto/100m.
 
Opłaty naliczane są osobno dla każdego rodzaju sieci składanej do uzgodnienia w ramach jednego opracowania. Opłaty powyższe dotyczą wyłącznie odcinków sieci. W przypadku składania projektów sieci łącznie z przyłączami do opłaty za uzgodnienie sieci doliczane są dodatkowo opłaty za podłączenia naliczane zgodnie z pozycją 2 niniejszego cennika.
 
 1. Opłata za wydawanie pisemnych uzgodnień i opinii do projektów pozostałych sieci i obiektów składanych do uzgodnienia :
 • stała naliczana do pojedynczego obiektu lub do pierwszych 100 m odcinka przy uzgodnieniach projektów liniowych: 150 zł/netto/szt.
 • za każde kolejne rozpoczęte 100 m odcinka objętego opracowaniem przy uzgodnieniach projektów liniowych: 60 zł/netto/100m.
 
Opłaty powyższe naliczane są między innymi do projektów: wstępnych tras sieci i przyłączy składanych poza uzgodnieniami ZKUPSUT Starostwa Powiatowego, zagospodarowania działek (lokalizacji budynków, ogrodzeń, placów, itp.), drogowych (ulic, wjazdów, parkingów, mostów, itp.), regulacji rzek i potoków, kanałów i rowów melioracyjnych.
 
 1. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień wynikających z wprowadzenia przez projektanta poprawek lub zmian w przedłożonym do uzgodnienia projekcie wynikających z pomyłek lub błędów w projektowaniu oraz w przypadku dokonania poprawek lub zmian w już uzgodnionym projekcie, wysokość opłaty ustala się stosownie do zakresu ponownie składanego do uzgodnienia opracowania z zastosowaniem zasad zawartych w punktach od 1 do 4.
 


Cennik Usług wykonywanych przez Dział Kontroli na sieci wod-kan
 
 1. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za  pobieranie próbek ścieków: 80,00 zł/netto
 2. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz  oraz Gminy Korzenna za pobieranie próbek ścieków: 110,00 zł/netto
 3. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza  za pobieranie próbek ścieków za pomocą SAMPLERA: 91,00 zł/netto
 4. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za pobieranie próbek ścieków za pomocą SAMPLERA: 121,00 zł/ netto
 5. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za zadymianie kanalizacji: 86,00 zł/netto
 6. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za zadymianie kanalizacji: 116,00 zł/netto
 7. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za zaczopowanie i rozczopowanie kanału: 100,00 zł/netto
 8. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za zaczopowanie i rozczopowanie kanału: 130,00 zł/netto
 9. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza  i Starego Sącza za czynności związane z kontrolą instalacji wodociągowej: 74,00 zł/netto
 10. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz  oraz Gminy Korzenna za czynności związane z kontrolą instalacji wodociągowej: 104,00 zł/netto
 11. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za czynności związane z kontrolą instalacji kanalizacyjnej: 86,00 zł/netto
 12. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z kontrolą instalacji kanalizacyjnej: 116,00 zł/nettoCennik opłat w Laboratorium Spółki „Sądeckie Wodociągi”
 
Nazwa analizy Cena zł/netto
   
1. analiza bakteriologiczna
ogólna liczba bakterii w 22 C po 72 h  30,00
ogólna liczba bakterii w 37 C po 48 h 24,00
liczba bakterii grupy coli  47,00
Escherichia coli  47,00
paciorkowce fekalne ( enterokoki ) 35,00
beztlenowce redukujące siarczyny - clostridia 65,00
2. analiza fizykochemiczna
amoniak  35,00
azot amonowy 89,00
azot azotanowy 47,00
azot azotynowy  47,00
azot Kjedahla 89,00
azot ogólny 271,00
barwa     18,00
BZT 5  bez rozcieńczeń   59,00
BZT 5 z rozcieńczeniami   142,00
CHZT    177,00
chlor wolny    24,00
chlorki    24,00
detergenty anionowe     177,00
detergenty niejonowe     177,00
ekstrakt eterowy     177,00
fosforany        59,00
fosfor ogólny       142,00
glin     59,00
indeks fenolowy     177,00
indeks nadmanganianowy ( utlenialność)    59,00
kwasowość    30,00
magnez     30,00
metale /AAS każdy metal/     118,00
mętność     24,00
odczyn pH        24,00
przewodność     24,00
siarczany       47,00
substancje rozpuszczone   59,00
sucha pozostałość        59,00
temperatura    24,00
tlen rozpuszczony    24,00
twardość     35,00
wapń     30,00
zapach     12,00
zasadowość     30,00
zawiesina     118,00
zawiesina łatwoopadająca   59,00
zawartość związków organicznych   24,00
żelazo ogólne     59,00
3. pobieranie próbek
badania bakteriologiczne     47,00
badania fizykochemiczne     47,00
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

Sądeckie Wodociagi Sp. z.o. informuje, że w dniu 19.08.2019 r. z powodu prac modernizacyjnych planowane jest wyłaczenie wody przy ulicach Jastrzębia, Grunwaldzka nr 223,239,229,235,237, oraz Graniczna 35.  Przywrócenie dostaw wody do godziny 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy
Facebook