Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Wodomierz, urządzenia pomiarowe

Okres legalizacji wodomierza:
Okres legalizacji wodomierza wynosi 5 lat. Wodomierze na przyłączu wody miejskiej montuje Spółka Sądeckie Wodociągi. Również Spółka jest odpowiedzialna za wymianę wodomierza zainstalowanego na wodzie miejskiej, nie będącego w okresie legalizacji. Na przyłączach wody własnej wodomierz jest montowany przez właściciela posesji – Spółka Sądeckie Wodociągi przyjmuje do ewidencji wodomierz na własnym ujęciu wody, po uprzednim zaplombowaniu go przez pracowników Spółki – plombowanie wodomierza jest usługą odpłatną (cennik usług).

Wymiana uszkodzonego wodomierza:
Uszkodzenie wodomierza należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 3 lub pod nr telefonu (18) 414-12-16. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia w formie pisemnej należy podać dane kontaktowe celem uzgodnienia terminu wymiany wodomierza. Odbiorca ponosi koszty wymiany wodomierza na ujęciu wody miejskiej, uszkodzonego z winy właściciela nieruchomości.

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
§18.1. "Wprzypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza."

Wodomierz do podlewania ogrodu:
Klienci, wykorzystujący wodę do podlewania ogrodu (tj. wodę bezpowrotnie zużytą), mogą zainstalować na swoim przyłączu wodomierz będący podlicznikiem* od wodomierza głównego. W celu przyjęcia do ewidencji podlicznika do ogrodu należy zgłosić fakt montażu w Biurze Obsługi Klienta oraz uregulować należność za plombowanie wodomierza (cennik usług). Od chwili zaplombowania wskazanie wodomierza jest uwzględniane w rozliczeniu. Klientom posiadającym podlicznik do podlewania ogrodu nie jest naliczana opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie.

*Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27. 6. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) : „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”


Wniosek o wydanie warunków technicznych dotyczących montażu wodomierza w celu pomiaru wody bezpowrotnie zużytej
Warunki techniczne montażu licznika wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik do ogrodu)

Schemat instalacji bezpowrotnie zużytej wody (podlicznik do ogrodu) - pobierz


Warunki techniczne montażu i utrzymania wodomierza na własnym ujęciu wody

Schemat instalacji wody własnej - pobierz
Demontaż wodomierza:
Na życzenie właściciela nieruchomości, z którym zawarta jest umowa o świadczenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków (po złożeniu pisemnej prośby) wodomierz zostanie zdemontowany, a przyłącz zabezpieczany w celu uniemożliwienia korzystania z wody – jest to usługa odpłatna. Ponowny montaż wodomierza również jest usługą odpłatną (cennik usług).

Odczyt wodomierza:
Odczyt wodomierza wykonywany jest przez pracowników Spółki z częstotliwością kwartalną lub miesięczną w zależności od zapisu w umowie. Okres rozliczeniowy w przypadku klientów indywidualnych wynosi trzy miesiące. Klienci mogą podawać odczyt wodomierza z dowolną częstotliwością i prosić o wystawienie faktury na żądanie.
W przypadku braku możliwości dokonania odczytu przez pracownika Spółki (nieobecność właścicieli nieruchomości) odczyt wodomierza można podać:

  • osobiście w Siedzibie Spółki w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 3;
  • telefonicznie pod numerami (18) 414-12-16, (18) 414-12-17;
  • za pomocą Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) po wcześniejszym uruchomieniu usługi (osobiście w siedzibie spółki - pok. nr 2) lub poprzez internetową rejestrację.
 
   PAMIĘTAJ!    Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry, (czytane od lewej strony licznika-łącznie z zerami),
   które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.


Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – rozdział 2 art. 7. :
"Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6. ust. 2. i 4-7, w celu:

  1. Zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego.
  2. Przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.
  3. Przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo.
  4. Sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.
  5. Odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.
  6. Usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6. ust. 1., tak stanowi."
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook