Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Należności

Regulowanie należności:

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (§16, §17)
"§16.1.Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
§16.2. Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z wysokości tej stawki są regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

§17. 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
§17. 4. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty.
§17. 5. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług, zwraca sie ją w teminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie."


Termin płatności faktury standardowo wynosi 16 dni od daty wysłania faktury do Odbiorcy. Należności za faktury można regulować:

  • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Spółki (bez prowizji) w godz 8.00-13.00,
  • przelew na rachunek: BGK o/ Kraków na indywidualny nr konta Klienta, widniejący na fakturze.


Sposób postępowania w przypadku nie regulowania należności przez klientów:
Zgodnie z zapisem Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (rozdz. 2 art.8.1.)
"Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli
odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty."


Wstrzymanie dostawy wody w związku z zadłużeniem


Jak uzyskać przedłużenie terminu płatności:

W szczególnych wypadkach jeżeli Klient nie jest w stanie na bieżąco uregulować należności za świadczone usługi dostarczania wody i odbioru ścieków, istnieje możliwość rozłożenia na raty płatności lub odroczenia terminu płatności. W tym celu należy zgłosić się do Działu Windykacji w Siedzibie Spółki Sądeckie Wodociągi, pok. nr 23.

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook