Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Należności

Regulowanie należności:
Termin płatności faktury standardowo wynosi 16 dni od daty wysłania faktury do Odbiorcy. Należności za faktury można regulować:

  • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Spółki (bez prowizji) w godz 8.00-13.00,
  • przelew na rachunek: BGK o/ Kraków na indywidualny nr konta Klienta, widniejący na fakturze.


Sposób postępowania w przypadku nie regulowania należności przez klientów:
Zgodnie z zapisem Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (rozdz. 2 art.8.ust.1.)
"Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody lub odbiór ścieków, jeżeli:

  1. Przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa.
  2. Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.
  3. Jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego.
  4. Został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych."


Klienci, którzy zalegają z płatnościami otrzymują wezwanie do zapłaty. Pierwsze wezwanie wraz z fakturą bieżącą, drugie i trzecie po terminie pierwszego wezwania. Przy drugim i trzecim wezwaniu klient jest obciążany kosztami upomnienia. Trzecie wezwanie jest wezwaniem ostatecznym. Klientom zalegającym z płatnościami naliczane są ustawowe odsetki od dnia, w którym upłynął termin płatności faktury VAT za świadczone usługi.

Jak uzyskać przedłużenie terminu płatności:
W szczególnych wypadkach jeżeli Klient nie jest w stanie na bieżąco uregulować należności za świadczone usługi dostarczania wody i odbioru ścieków, istnieje możliwość rozłożenia na raty płatności lub odroczenia terminu płatności. W tym celu należy zgłosić się do Głównej Księgowej w Siedzibie Spółki Sądeckie Wodociągi, pok. nr 10.

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook