Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustwy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  scieków

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 452.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338, 1480, 1669)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 1800)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2005 r., Nr 260, poz. 2177)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 969)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)


Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz 1000)


REGULAMINY

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowego Sącza z dnia 16-10-2018 r.

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stary Sącz z dnia 17-10-18 r.

  Regulamin zamówień sektorowych oraz innych do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 
  Procedura udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w Spółce "Sądeckie Wodociągi"

Regulamin korzystania ze stacji ładowania samochodów elektrycznych

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Regulamin korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)


ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ustalenia maksymalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez spółkę Sądeckie Wodociągi

Cennik usług pobierz lub zobacz

Taryfa (obowiązuje od 28 maja 2018r.) na terenie objętym działaniem Spółki pobierz lub zobacz

Decyzja Wód Polsich o zatwierdzeniu taryf na 3 lata 2 (2018-2021)

 

 

 

 

 0 [3]
  

Awarie i remonty

Sądeckie Wodociagi Sp. z.o.o. informuje, że w dniu 11-09-2019 r. (środa) z powodu prac modernizacyjnych planowane jest wyłaczenie wody od 9:00 do 14:00 w miejscowości Mostki. Przywrócenie dostaw wody do godziny14:00. Za utrudnienia przepraszamy.
Facebook