Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustwy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  scieków

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 452.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338, 1480, 1669)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 1800)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2005 r., Nr 260, poz. 2177)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 969)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)


Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz 1000)


REGULAMINY

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowego Sącza z dnia 16-10-2018 r.

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stary Sącz z dnia 17-10-18 r.

  Regulamin zamówień sektorowych oraz innych do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 
  Procedura udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w Spółce "Sądeckie Wodociągi"

Regulamin korzystania ze stacji ładowania samochodów elektrycznych

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Regulamin korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)

 

Cennik usług pobierz lub zobacz

Taryfa (obowiązuje od 28 maja 2018r.) na terenie objętym działaniem Spółki pobierz lub zobacz
 

 

 

 

 0 [3]
  

Awarie i remonty

.
Facebook