Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe
 Nowy Sącz, dnia 5 kwietnia 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POIR/2018
 
W imieniu Zamawiającego – spółki pod firmą: „Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zapraszamy do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na zadanie pn.:

Ekspert ds. inteligentnej analizy ryzyka, optymalizacji i planowania procesów technologicznych w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę do realizacji zadań w Projekcie pn. „Zaawansowana technologicznie inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę”.
 
 
 Nowy Sącz, dnia 27 marca 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIR/2018

W imieniu Zamawiającego – spółki pod firmą: „Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zapraszamy do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na zadanie pn.:
Ekspert ds. inteligentnych układów sterowania inferencyjnego i predykcyjnego w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, do realizacji zadań w Projekcie pn. „Zaawansowana technologicznie inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę”.
 

 
Nowy Sącz, dnia 27 marca 2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIR/2018

W imieniu Zamawiającego – spółki pod firmą: „Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zapraszamy do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na zadanie pn.:
Ekspert ds. inteligentnej analizy ryzyka, optymalizacji i planowania procesów technologicznych w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę do realizacji zadań w Projekcie pn. „Zaawansowana technologicznie inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę”.

Nowy Sącz, dnia 20 kwietnia 2016r.


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349)  „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 22, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Wykonanie oraz dostawa zdrojów wody pitnej
dla celów promocyjnych – część II”

Nr referencyjny: RZ/54/2016

 Nowy Sącz, dnia 2 lutego 2016r.

 


Zgodnie z Procedurą udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE oraz przepisami Kodeksu Cywilnego „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 22, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Gaboń w gminie Stary Sącz


Numer referencyjny zamówienia: RZ/14/2016
 

  
[0] 5  10  15

Newsletter