Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe
                                                                                                                                                                                 Nowy Sącz, dnia 23 maja 2018 r.
 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych oraz innych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych spółka pod firmą: „Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.” z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Wincentego Pola 22, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50)”
 Nowy Sącz, dnia 5 kwietnia 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POIR/2018
 
W imieniu Zamawiającego – spółki pod firmą: „Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zapraszamy do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na zadanie pn.:

Ekspert ds. inteligentnej analizy ryzyka, optymalizacji i planowania procesów technologicznych w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę do realizacji zadań w Projekcie pn. „Zaawansowana technologicznie inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę”.
 
 
 Nowy Sącz, dnia 27 marca 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIR/2018

W imieniu Zamawiającego – spółki pod firmą: „Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zapraszamy do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na zadanie pn.:
Ekspert ds. inteligentnych układów sterowania inferencyjnego i predykcyjnego w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, do realizacji zadań w Projekcie pn. „Zaawansowana technologicznie inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę”.
 

 
Nowy Sącz, dnia 27 marca 2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIR/2018

W imieniu Zamawiającego – spółki pod firmą: „Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zapraszamy do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na zadanie pn.:
Ekspert ds. inteligentnej analizy ryzyka, optymalizacji i planowania procesów technologicznych w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę do realizacji zadań w Projekcie pn. „Zaawansowana technologicznie inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę”.

Nowy Sącz, dnia 20 kwietnia 2016r.


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349)  „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 22, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Wykonanie oraz dostawa zdrojów wody pitnej
dla celów promocyjnych – część II”

Nr referencyjny: RZ/54/2016

  
[0] 5  10  15

Unijne środki

Awarie i remonty

.
Facebook